Verksamhetsidé

Att i samverkan med uppdragsgivare, kartlägga vad som främjar resp. hindrar uppgiftsinriktat arbete i syfte att bredda klientens beslutsunderlag samt bidra till att formulera mening och sammanhang i arbetslivet.

Två antaganden

Arbetet utgår från två antaganden. Det ena är hämtat från systemteorin, nämligen idén att individer, grupper och organisationer kan förstås som öppna system. Ett öppet system befinner sig i ett ständigt aktivt utbyte med omgivningen med sitt flöde av information, missförstånd, vanföreställningar och rykten. Det påverkar, respektive påverkas, oupphörligt av sitt sammanhang.

Det andra härrör ur den psykodynamiska teorin där antagandet om omedvetna processer är centralt. Våra handlingar och upplevelser är ibland till synes ologiska och styrda av känslor, behov och föreställningar som vi av olika skäl och i varierande grad inte är medvetna om.

Dialog

Dialogen är redskapet i allt samarbete. I förändrings- och utvecklingsarbete är dialogens kvalité avgörande för resultatet. Varje situation kräver sin dialog. Det årliga utvecklingssamtalet, samtalet i ledningsgruppen eller teamet och coachingsamtalet är alla olika exempel på samtal då klarhet vad gäller syfte, roll och ansvar är avgörande för resultatet.

Till dialogen hör lyssnande, reflektion och ömsesidighet. En konstruktiv dialog gynnar prestationsförmågan.

Förståelse

I det goda fallet leder dialog till förståelse och kunskap. Det kan gälla aktuella sociala skeenden i samspelet mellan ledare och ledda. Eller förståelsen av den egna rollens betydelse för helheten och av gruppens betydelse för utvecklingen av ledarskapet.

Klienter, några exempel

Verkstadsindustri - Media - Offentlig förvaltning - Telecombolag - Fondbolag - Företagshälsovård - Konsumtionsföretag - Sjukvård - Skola