Coaching

Coaching är ett samarbetsprojekt mellan coach och klient, en målorienerad verksamhet i syfte att frigöra klientens möjligheter och maximera dennes prestation.

Klienten kan vara såväl en enskild individ som en grupp.

Coaching handlar huvudsakligen om att lyfta fram, ta vara på och utveckla "det som redan finns". En erfaren coach är till hjälp i många situationer, ex:

  • Utveckling av ledarskapet
  • Träning av särskilda färdigheter
  • Som bollplank i vägvalsfrågor
  • Vid lärande och utveckling

Chefs-Coaching

Innehar du en ledande roll med befogenheter och ansvar inom organisationen?

Står du inför en förändring eller annan utmaning?

Då kan denna tydligt målinriktade verksamhet med utrymme för reflektion vara en väg. Här ligger nämligen framtiden i blickfånget, inte det förflutna. Samtidigt behandlar vi både människa och ledarskap. Ökad kunskap om psykologiska förhållanden hjälper dig att handskas med dig själv och andra på ett professionellt och ändamålsenligt sätt. Det kan vara särskilt aktuellt vid en förestående omorganisation, nyanställning, i samband med en intern satsning på chefs- eller karriärutveckling m.m.

Metoden i korthet

Vi arbetar med öppna effektiva frågor när vi undersöker vad som är ditt önskade läge. Syftet är här att underlätta för dig att identifiera och nå målen på vägen till din vision. När vi gått igenom prioriteringar, rädslor, erfarenheter och övrig syn på saken kartlagts undersöker vi vad som ger dig motivation och vilka resurser du ännu inte utnyttjat. Målen sätts sedan utifrån din färska kartläggning. Målen skall vara: positivt formulerade, mätbara, specifika, påverkbara och motiverande.

Därpå upprättar vi en tydligt strukturerad handlingsplan och bestämmer tid för uppföljning.

Coachens uppgift är att matcha klienten framåt genom att ställa klientens / gruppens behov mot hela organisationens existens och krav på effektivitet, lönsamhet och produktivitet.

Vid coaching inom en organisation, i näringslivet eller inom den offentliga förvaltningen, bör coachen vara en utomstående, oberoende konsult utan ansvar för företagets eller organisationens verksamhet.

Case

Att återfå känslan av mening - ett traditionellt coachinguppdrag

En erfaren chef söker på eget initiativ coaching då hon förlorat arbetslusten. Vid vårt första förutsättningslösa möte framgår att hennes arbetssituation är ansträngd. Hon arbetar i en starkt konkurrensutsatt bransch. Det politiska klimatet är hårt. Det gäller att ständigt "vara före och på topp". Annars "åker man ut".

Min klient har en liknande situation på hemmaplan. De båda makarna pressar varandra att prestera och representera såväl inom hem och familj som utåt mot släkt och bekanta. De tre barnen påverkas negativt enligt min klient som själv sover dåligt. Hon har utvecklat flera stressrelaterade psykosomatiska symptom och tycker inte att livet känns meningsfullt. Inte ens umgänget med barnen.

Genomförande

Min klients Önskan med insatsen var att hon skulle återfå en känsla av mening både i arbetet och hemma. Vid vårt första möte planerades tio möten, med ett intervall av två veckor och vi gick igenom ramar, tider och fakturering.

Till vårt nästa möte var uppgiften att göra en "livslinje". Detta innebär att på papper sätta ner viktiga årtal då ett eller annat avgörande hänt. Allt från födelseår, skolstart, förluster, partnerskap, barnafödande och nuvarande anställning.

Genomgången av livslinjen gav oss anledning att fortsätta med en inventering av starka resp. svaga sidor samt möjligheter och hot i yrkesroll. Nu skulle vi undersöka vari Hindren för ett meningsfullt liv bestod. Låg de inom henne själv eller hos andra? Var de yttre eller inre?

När väl nuläge, vision / önskan med möjliga delmål tydliggjorts och hindren definierats var det dags att undersöka befintliga Resurser. Först därefter gick vi till Plan och handling.

Utfall

Min klient utnyttjade de tio träffarna till att steg för steg granska sin situation och sin egen roll. Genom att ta sig tid för reflektion gav hon sig själv möjlighet att systematiskt undersöka vad av omgivningens, och hennes egna, förväntningar och förutfattade meningar som varit styrande.

Vändningen kom i och med upptäckten av ett flertal outnyttjade resurser varav möjligheten att säga nej blev avgörande för den plan min klient sedan utformade.

Uppföljning

Ett kvartal efter avslutad coaching hade vi vårt uppföljande möte. Nu var min klient mindre trött och återigen engagerad i sitt arbete. Hon hade ombesörjt avlastning med vissa administrativa uppgifter och kunde koncentrera sig mer på det visionära ledarskap hon brann för.

Även på hemmaplan hade hon fått avlastning efter att hon sagt ifrån. Mannen hade bättre förstått allvaret i situationen, makarna gick nu i parterapi, och äldsta sonen var lugnare.