Rollanalys

- professionellt rolltagande i en uppgiftsinriktad organisation

Rollanalys Fritt efter Grubb

Hur en person förhåller sig i och till sin roll är centralt för hur rollinnehavaren verkar och agerar inom sin organisation. Att utgå från organisationens huvuduppgift och mål samt den egna rollens befogenheter stärker den enskildes möjlighet att bidra till förverkligande av systemets syfte.

Personlig erfarenhet från tidigare system, motivation, känslor och den kontext i vilken systemet befinner sig påverkar hur rollen formas och tas.

En viss roll kan sägas bli till när en person identifierar sitt systems syfte, tar sitt delägarskap och bidrar genom egna handlingar och ett personligt förhållningssätt. Att arbeta med rollanalys innebär här att genom en djupgående process över tid söka, skapa och ta sin roll.

Rollanalys är ett värdefullt verktyg för chefer, ledare och andra nyckelpersoner i företag och organisation.