Rollanalys -> Team/grupputveckling

Här utgår arbetet från ett s.k. upplevelsebaserat lärande där allas erfarenheter tas till vara. Vi utgår från teamets / gruppens pågående process. Med process menas då hur teamet / gruppen fungerar och utvecklas samt hur samspelet deltagarna emellan formerar sig över tid. Gruppen blir det verktyg som möjliggör för deltagarna att växa både individuellt och som team.

Fokus på verksamhetens syfte och mål effektiviserar arbetet. Medlemmarna ges möjlighet att arbeta med de egna rollerna samtidigt som teamets / gruppens roll i helheten belyses med avseende på uppdrag, mandat och huvuduppgift.

Case

En sjukhusklinik efterfrågade "Teambuildande utvecklingsdagar"

Önskan var att kunna arbeta mer effektivt tillsammans. Man ville växa och utvecklas som grupp med större tydlighet avseende uppgift, roll och gränser.

Planering och genomförande

Vid ett första möte med gruppen planerades att undersöka samarbetet med hjälp av fördjupad reflektion kring arbetssituationen dvs uppmärksamma sakfråga och process samtidigt. Man skulle då få möjlighet att lyssna på varandra och samtidigt få tid till självreflektion i syfte att öka förståelsen inte bara för sig själv utan även för personer i arbetsgruppen.

Gruppens utveckling var den process vi utgick ifrån. Vi undersökte hur gruppen fungerade och utvecklades samt hur samspelet deltagarna emellan formerade sig över tid. Gruppen blev vårt utvecklingsverktyg och skulle möjliggöra för deltagarna att växa både individuellt och som team.

Genom att lyfta fram och göra omedvetna och irrationella processer medvetna skulle kreativitet och samarbete öka. Fokus på huvuduppgiften, dvs. den uppgift som organisationen måste fullgöra för att överleva, skulle på detta sätt främjas. Här var huvuduppgiften "ekonomi kring patienter och forskning".

För att anpassa insatsen till organisationens aktuella och lokala / interna förutsättningarna planerades utvecklings programmet i samråd med beställaren, i detta fall var det vårdchef och verksamhetsansvarig överläkare. Tillsammans la vi fast metoder för utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Uppdraget lades upp så att det skulle stimulera varje deltagares delaktighet och öka ansvarstagandet för den egna rollen och lärandet och vi utgick från deltagarnas erfarenheter av att arbeta på den här kliniken, "upplevelsebaserat lärande".

Vi arbetade med både korta och långsiktiga mål utifrån klinikens gällande struktur. Reflektionen kring vars och ens egen erfarenhet, verkligt upplevda situationer och betydelsen av begreppen - uppgift, roll och gräns - utgjorde tyngdpunkten i arbetet. I fokus stod läkarnas flerfaldiga uppgift som ledare. De förväntades samtidigt bevaka de tre perspektiven: individ, grupp och organisation.

I utvärderingen konstaterades vikten av tydlighet

Gruppen hade fått en ökad förståelse för vad olika gränsöverskridanden gällande roll och mandat kunde leda till. Den organisatoriska kompetensen i teamet hade ökat. Individ och organisation hade utvecklats "i ett dynamiskt samspel" vilket förhoppningsvis skulle komma att underlätta framtida skapande och upprätthållande av verksamheten.

Resultatets genomslagskraft i organisationen var avhängigt av att konsultinsatsens fördjupande och reflekterande karaktär från början förankrats i ledningen.