Rollanalys -> Organisation/Ledningsgrupp

Rollanalys är en verksam arbetsmodell också då det gäller ledningsgrupper. Utifrån gemensam reflektion kring medlemmarnas erfarenheter och upplevda situationer, arbetar vi med hela ledningsgruppens utveckling med avseende på dess uppgift, roll och gränser.

Vi stödjer organisationens formella system genom klargörande av roller, uppdrag, mandat och huvuduppgift. Syftet är att hålla kvar fokus på uppgiftsorienterat arbete samt att hantera informella strukturer så att dessa inte tillåts bli destruktiva och ta över.

Vi undersöker vad som kan hända när det uppstår otydlighet och vad gränsöverskridande gällande roll och mandat kan leda till.

Vid gemensam analys av ledningsgruppens roll utvecklas medlemmarna och gruppen i ett dynamiskt samspel och funktionell verksamhet stärks och härigenom:

  • erbjuds utrymme för reflektion kring ledningsgruppens uppgifter
  • skapas ett öppet klimat där gruppens medlemmar kan dela erfarenhet, kunskap och idéer samt lyfta komplicerade frågor
  • delas erfarenheter som "personer i roll"
  • säkerställs "takhöjden" så att uppgiftsrelaterade frågor kan vädras på ett kreativt sätt