Utbildning och program -> Gruppen som mentor

Ett kompetensutvecklingsprogram

Varma källor

Programmet vänder sig till chefsgrupper på alla nivåer och kan beskrivas som: ett fördjupat erfarenhetsutbyte i strukturerad form.

Utgångspunkten är medarbetarnas egna erfarenheter i det dagliga arbetet på den gemensamma arbetsplatsen. Med hjälp av en enkel och tydlig reflekterande teknik frigörs och utvecklas hela gruppens kompetens. Genom miniföreläsningar i stunden knyts teori till de frågeställningar som tas upp.

Vi arbetar med såväl sak- som hur-frågor. Deltagarna uppmuntras att samtala om sådant som man vanligtvis har en benägenhet att undvika. Gruppens kontroll över samtalsprocessen främjas. Förmågan att använda varandra konsultativt stärks då gruppen får en tydlig struktur att följa. Modellen gagnar öppenhet och förebygger att deltagarna fastnar i försvar eller rätt/feltänkande.

Då gruppdeltagarna är från samma arbetsplats kommer även det reflekterande arbetssättet arbetsplatsen till godo där deltagarna lyssnar både på sig själva och på de övriga i gruppen.

Den organisatoriska kompetensen utvecklas genom att förståelsen för den egna rollen i gruppen / organisationen stärks och relationernas betydelse för samarbetet belyses.

Gruppen som ej bör vara stor, sju till åtta deltagare, möts en halv dag per månad under en till två terminer.